SCM software | Projecten - ICTinformatiecentrum.nl

SCM projecten

 • Voorbereiding op een SCM project
 • Adviezen en tips bij aanvang van uw project
 • Maak gebruik van gratis informatie en adviezen over SCM

Projecten rondom supply chain management kunnen moeilijk en ingewikkeld zijn, als er intern onvoldoende kennis over beschikbaar is. Vanaf de voorbereiding is deze kennis echter wel nodig om de selectie en implementatie van de SCM oplossing in goede banen te leiden. Kennispartners van het ICT informatiecentrum geven hier hun tips en adviezen over het starten van SCM projecten.

  SCM budget
  Om zich goed voor te bereiden, zouden bedrijven een lijst moeten maken van alle functies die zij verlangen van een nieuw SCM systeem. Mochten zij al over een SCM systeem beschikken en zouden zij dit graag willen vervangen, dan is het zaak om alle features te noteren waarmee zij problemen ondervinden en die zij verbeterd willen zien. Men zou de functionaliteit moeten opdelen in verschillende niveaus, afhankelijk van hoe belangrijk elk feature voor het bedrijf is. Eén van de fouten die bedrijven maken is dat zij zich van tevoren te veel beperken in hun keuze, door voor de aanschaf van de software een gelimiteerd bedrag te begroten. Hierdoor kan men opties mislopen die weliswaar wat meer kosten, maar op lange termijn een hoger rendement opleveren. Apprise

  Duidelijke business case
  Alvorens te beginnen met een selectietraject voor supply chain management software moet de te behalen business case duidelijk zijn. Aan de hand van de business case kan het beste worden beoordeeld welke functionaliteit van toegevoegde waarde kan zijn en welke niet. In het verlengde daarvan is het belangrijk om de sturingsparameters vanuit het proces duidelijk uiteen te zetten. Met het oog op de implementatie dient er bij SCM projecten tevens goed nagedacht te worden over wie er vanuit het proces betrokken moet zijn en wie het beste als product owner kan fungeren in het project. CAPE Groep

  Passend bij strategische plannen
  Het is belangrijk zich te realiseren dat SCM software het core proces van een bedrijf of bedrijfsonderdeel ondersteunt. De rol van IT in de logistieke keten is al lang geen bijrol meer. Integendeel, SCM software ligt in het hart van een transport of logistieke organisatie. Daarmee is de ernst direct geduid. De keuze voor SCM software moet in het verlengde van uw strategische plannen liggen. In de voorbereiding op een SCM selectie is het verstandig, of noodzakelijk, de business case helder te stellen. Onderdelen van de business case zijn op zijn minst een samenvattende motivatie van de geplande softwareverandering, een beschrijving van de uitgangssituatie en de gewenste situatie samen met een heldere project-doelstelling en verwachte voor- en nadelen. Voor SCM projecten is het hierna handig dit uit te werken tot een scopebeschrijving, welke op zijn beurt weer uitmondt in een opsomming van uw wensen en eisen. Een projectorganisatie (wie doet wat?) en een projectplanning (wanneer doen we wat?) maken de voorbereiding compleet. Onderdeel van de scopebeschrijving zijn bij voorkeur een procesbeschrijving en een applicatielandschap. Vooraf weten welke processen je automatiseert en welke verbeteringen aangebracht kunnen worden is cruciaal. IXolution

  Voorbereiding in drie fasen
  Een goede voorbereiding bestaat uit drie fases: inventarisatie van de toekomstplannen, de huidige situatie en de eisen en wensen. Bij de inventarisatie van de toekomstplannen stelt u zich de vraag wat de doelstellingen van uw bedrijf zijn de komende jaren, of groei wordt verwacht, of nieuwe producten of diensten worden ingezet, of er relevante trends en ontwikkelingen worden verwacht. De inventarisatie van de huidige situatie levert een beeld op van de belangrijkste werkprocessen en de knelpunten daarin, de huidige softwarepakketten. Tot slot verwerkt u deze informatie in een lijst van eisen en wensen. Denk hierbij aan eisen met betrekking tot functionaliteit, beschikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, stabiliteit en performance. Met betrekking tot de leverancier kunt u denken aan eisen ten aanzien van dienstverlening, continuïteit, betrouwbaarheid, professionaliteit, servicegerichtheid en reactiesnelheid. OSL Europe

  Evenwichtig projectteam
  De verwachtingen en de eisen zullen eerst goed in beeld moeten worden gebracht, niet alleen binnen de eigen schakel, maar ook in samenspraak met andere onderdelen van de keten, om zo te kunnen profiteren van maximale efficiëntie en minimale frustratie. Uitgezocht moet worden waar een SCM softwareoplossing volstaat en welke functionaliteiten beter op een andere manier ondersteund kunnen worden. Het samenstellen van een projectteam, eventueel met leden uit andere onderdelen zal ervoor zorgen dat er een breder draagvlak ontstaat voor de uiteindelijke keuze. Door mensen bij elkaar te brengen uit verschillende disciplines is er een goed inzicht in de te automatiseren bedrijfsprocessen en -procedures. Consafe Logistics

  Gezamenlijke afstemming
  Begin met het in kaart brengen van de processen die transactie-processen tussen de partijen in de waardeketen bepalen. Beschrijf hoe deze processen nu verlopen en wat de knelpunten zijn. Beschrijf de doelstelling die de organisatie wil bereiken met een ruime horizon (tien jaar). Maak dan een beschrijving van het gewenste, ideale proces. Overleg deze beschrijving met strategische ketenpartners en pas ze aan zodat het een plan wordt dat gezamenlijk wordt gedragen. Stel op basis van dit plan een lijst van eisen en wensen op waaraan de SCM software moet voldoen. Houd hierbij rekening met fasering in de tijd. Het veranderen van processen over de waardeketen vraagt om geduld en volharding. SRC System Integrators

  Leer van referenties
  Referenties in de logistiek spelen een grote rol. Informeer bij uw partners hoe zij de voor u interessante software ervaren. Zijn zij tevreden over de functionaliteit, de samenwerking en communicatie en bovenal ervaren ze genoeg flexibiliteit en vrijheid? Verder is het belangrijk een projectteam samen te stellen met logistieke kennis, commitment en beslissingsbevoegdheid. Creëer goede test cases en zoek een partner die uw wereld begrijpt, uw visie deelt en past bij uw organisatie. Yellowstar Solutions

  Redeneer vanuit de business case
  SCM projecten zijn doorgaans succesvol wanneer er kritisch en blijvend vanuit de beoogde business case wordt geredeneerd. Mensen, methodologie en technologie zijn de succesfactoren. Zoek medewerkers met diepgaande proceskennis en kies een leverancier met kennis van uw branche. Kies daarnaast voor een aanpak die past bij uw manier van werken en zichzelf daarnaast voldoende heeft bewezen in vergelijkbare projecten. Beoordeel technologie niet alleen aan de hand van requirements, maar ook richting toekomstige uitbreidingen en integraties met andere systemen. CAPE Groep

  Drie succesfactoren
  Een SCM project wordt gedreven door drie factoren: tijd, geld en kwaliteit. U zult altijd een afweging moeten maken tussen deze drie factoren. Wie denkt dat je voor weinig geld, op korte termijn, een kwalitatieve oplossing kan implementeren komt vroeg of laat bedrogen uit. Als u ernstig bezig bent met de toekomst van uw bedrijf, dan is ‘goedkoop’ geen selectiecriteria. Als u een kwalitatieve oplossing wenst – hetgeen toch de bedoeling is als het de optimalisatieprocessen en groei binnen de organisatie moet ondersteunen – dan zal dit tijd en geld kosten. Kies uw partners daarom met zorg en kijk verder dan het bedrag op de offerte. Transport Care