SCM software | Implementeren - ICTinformatiecentrum.nl

SCM software implementeren

 • Hoe implementeert u SCM software?
 • Succesfactoren, adviezen en valkuilen bij de implementatie
 • Maak gebruik van gratis informatie en adviezen over SCM

Het implementeren van de supply chain management software is de laatste fase van uw SCM project. Er vanuit gaande dat het selectietraject goed is verlopen, weet u welke oplossing u gaat toepassen en welke specialisten u daarbij gaan helpen. Voordat u met de implementatie begint kunt u gebruik maken van de informatie die het ICT informatiecentrum hierover voor u beschikbaar heeft.

Wat is belangrijk bij SCM software implementeren?

Kennispartners van het ICT informatiecentrum geven hier hun tips en adviezen over het implementeren van een supply chain management oplossing.

  Bestaande oplossingen
  Zoek bij SCM software implementeren zoveel mogelijk naar bestaande oplossingen voor uw business case. Als deze oplossingen onvoldoende fit bieden met uw proces, probeer dan geen bestaande applicaties aan te passen met maatwerkcode. Zoek in dat geval naar een oplossing met geïntegreerde model gedreven software ontwikkeling. Dit houdt standaardapplicaties beheersbaar en biedt u toch de flexibiliteit om uw processen volledig te blijven ondersteunen. CAPE Groep

  Cloudoplossingen
  Kies voor SCM in de cloud. Met online oplossingen bent u veel flexibeler in de hardware en besturingssystemen die in het bedrijf worden gebruikt. Ook zijn ze makkelijker op afstand te gebruiken, makkelijker te updaten en kun je eenvoudiger switchen van software. Picqer

  Verbeter het logistieke proces
  Software is een tool, geen doel op zich. Het doel is een optimaal resultaat behalen uit uw logistieke operatie. Besteed bij het SCM software implementeren héél veel energie in het verbeteren en daarna in kaart brengen van uw processen, data en communicatie. De keuze voor de voor u meest geschikte software en implementatie ervan is de laatste stap in dat verbetertraject, nooit het begin. De tijd en kosten van die totale verbeterslag verdient u niet alleen dik terug door het vergemakkelijken van de keuze van uw software en de soepele implementatie, maar door een hogere servicegraad, kostenbesparing en efficiëntere manier van werken. Logistore

  SCM leverancier met kennis
  Vergeet nooit dat uw leveringsketen de ruggengraat vormt van uw gehele bedrijf. Het is dus van groot belang dat u voor een leverancier van SCM software kiest die uw leveringsketen volledig en tot in detail begrijpt. Apprise

  Langetermijn doelstellingen
  Kijk bij de keuze voor SCM software ook naar lange termijn doelstellingen. Kan de software meegroeien met uw organisatie en waardeketen? Let hierbij op technologie, flexibiliteit en gebruik van branchestandaarden. SRC System Integrators

  Objectief advies
  Laat u bij het implementeren van SCM software professioneel bijstaan door een extern persoon. Externe personen worden niet belemmerd door interne aangelegenheden of gevoeligheden, waardoor ze een objectieve kijk op de organisatie ontwikkelen. Een bedrijf dat besloten heeft om te evolueren en te groeien heeft baat om los te komen van dagelijkse beslommeringen. De focus moet liggen op het gewenste doel, niet op het oplossen van de huidige problemen. Dit is een belangrijke nuance waar een objectieve partner een belangrijke rol kan vervullen. Transport Care

  Partner met branchekennis
  Kies voor SCM implementatie een softwarepartner die uw wereld begrijpt, kennis heeft van de logistiek en logistieke IT-implementaties, die je kan adviseren en snel kan inspelen op uw uitdaging. Logistiek is bij uitstek een sector welke zich flexibel opstelt, zich aanpast aan de klant en altijd op zoek is naar efficiëntie. Kies dan ook een flexibel in te richten systeem dat enerzijds het operationele proces efficiënt ondersteunt en anderzijds de gebruiker de vrijheid geeft om zelf zijn alerts en overzichten te kunnen definiëren. Yellowstar Solutions

Adviezen over SCM implementatie

  Implementeer op het juiste moment
  Verzeker uzelf ervan dat u over voldoende resources voor het implementatieproject beschikt, voordat u eraan begint. Sommige bedrijven zijn zó gefocust op een zo snel mogelijke implementatie, dat zij zich niet realiseren dat het project veel soepeler en korter verloopt wanneer zij nog even een paar maanden wachten totdat andere grootschalige projecten beëindigd zijn. Apprise

  Flexibele aanpak
  Supply chain management software is, net als uw bedrijfsproces, niet standaard. Doordat het vaak extern gerichte processen betreft, is het traject van te voren moeilijk te overzien. Tijdens het traject wijzigen requirements frequent als gevolg van voortschrijdend inzicht. Wij bevelen daarom aan om de Scrum methodiek in combinatie met model gedreven software ontwikkeling toe passen zodat het traject flexibel ingestoken kan worden. CAPE Groep

  Goede rolverdeling bij SCM software implementeren
  Zorg tijdens het project voor een goede projectorganisatie en rolverdeling met betrokkenheid van het management. Als er gebrek is aan kennis, ervaring of tijd is het aan te bevelen het project management uit te besteden om de voortgang te waarborgen. IXolution

  Flexibele oplossingen
  Zorg dat je relatief snel kunt wisselen van software. Het is niet meer van deze tijd om eens per acht jaar software te kiezen. Als je kleinere softwarepakketten hebt, die allemaal specifiek hun eigen taak hebben, is het makkelijker om software te upgraden. Bijvoorbeeld voor een nieuw en klein project dat specifiek de huidige belangrijkste knelpunten oplost. Zo kun je progressief mee met de ontwikkelingen in de markt, die steeds sneller zullen gaan. Picqer

  Implementatie specialisten inhuren
  Optimaliseer eerst datgene wat met de software moet worden gemanaged. Kies, indien nodig, voor leveranciersonafhankelijk logistiek advies en ondersteuning zodat duidelijk is voor welke situatie de software aangeschaft wordt en aan welke eisen deze moet voldoen. Besteed minimaal 50% van uw tijd aan communicatie op alle niveaus en laat dit niet alleen aan het projectteam over, maar betrek leidinggevenden, HR en directie hierin. Medewerkers hebben het vaak al erg druk met de dagelijkse werkzaamheden, het is dan ook niet realistisch te verwachten dat ze een implementatie ‘erbij’ kunnen doen. Ondersteun ze door praktijkervaren professionals in te huren. Logistore

  Goede voorbereiding
  Zorg voor een goed functioneel ontwerp en bekijk van te voren goed wat er voor nodig is om de software aan te laten sluiten bij het functioneel ontwerp. Is het wel reëel haalbaar? Als de voorbereidingen in orde zijn, is het project al voor 75% geslaagd. Uw organisatie gaat anders werken. Neem tijdens de implementatie voldoende tijd om mensen voor te lichten en te trainen. SRC System Integrators

  Gebruik de kennis van key users
  Betrek een aantal key users tijdens de implementatie. Enerzijds hebben zij een kritische kijk op de evolutie van de implementatie, waardoor het management tijdig kan bijsturen indien nodig. Anderzijds vormen zij de ambassadeurs van de ontwikkelingen binnen de organisatie naar de eindgebruikers. Transport Care

  Beperk maatwerk
  Zorg bij het implementeren van SCM software voor goede, eigen projectleiders. Zij fungeren als sparringpartner voor de leverancier en kunnen een duidelijk plan maken. Zo bereikt u een goede balans tussen bedrijf en leverancier. Beperk daarnaast de hoeveelheid maatwerk. Maatwerk lijkt mooi, maar blijkt in de praktijk vaak meer kosten met zich mee te brengen. Bijvoorbeeld door updates die niet werken binnen de maatwerkomgeving. Vraag ook om een roadmap waarin beschreven staat welke functionaliteit er de komende jaren kan worden verwacht. Xiptra Business Solutions

  Stap voor stap SCM software implementeren
  Schrijf een masterplan met de modules, beschrijf duidelijk de vereisten van alle modules en werk stap-voor-stap toe naar het eindresultaat. Bepaal welk onderdeel tijdens de SCM implementatie als eerste opgeleverd kan worden, werk hier naartoe zodat u snel een succes boekt. Hierdoor raakt het team gemotiveerd, op elkaar ingespeeld en leert men stapsgewijs de mogelijkheden van het systeem ontdekken. De kans op succes van de uitrol van vervolgmodules wordt hierdoor vergroot en versneld. Yellowstar Solutions

Valkuilen van SCM projecten

  Verantwoordelijkheden benoemen
  SCM projecten kunnen op een fiasco uitlopen wanneer bedrijven niet weten wat zij aan de implementatie van de software moeten bijdragen om van het gehele proces een succes maken. Een andere, veel voorkomende situatie is dat leveranciers meer beloven dan dat zij uiteindelijk leveren. Het is dus van belang om van tevoren duidelijk vast te stellen wie voor welk aspect van de implementatie verantwoordelijk zal zijn. Apprise

  Duidelijke scope
  Supply chain software is breed inzetbaar en vereist doorgaans samenwerking met externe partijen. Dit introduceert nagenoeg altijd complexiteit in projecten. Als de scope van het project vooraf niet duidelijk is of niet goed gemanaged wordt, lopen projecten vaak uit de planning en worden budgetten overschreden. Een andere valkuil is dat er niet gestuurd wordt op het realiseren van de business case en het leveren van de juiste toegevoegde waarde. Vaak gaat dit gepaard met een product owner die onvoldoende aangesloten is bij de wensen en eisen uit de business. CAPE Groep

  Betrokken medewerkers
  IT projecten in zijn algemeenheid kunnen op vele punten mislopen. Een google zoekopdracht op het mislopen van IT projecten legt ze eenvoudig bloot. Budgetoverschrijding, deadlineproblemen, onduidelijke scopebeschrijving zijn enkele veel voorkomende valkuilen. Een niet te onderschatten factor om apart te noemen is betrokkenheid van het personeel in de juiste mate en op de juiste momenten. Dat voorkomt tegenwerking later in het project. IXolution

  Implementeren met deeloplossingen
  Belangrijkste valkuil is dat de implementatieprojecten veel te moeilijk worden gemaakt. Vaak is de achterliggende oorzaak dat te veel ‘problemen’ in één keer moeten worden opgelost. Probeer elk project zo klein mogelijk te maken. Wat is het minimale wat je in de volgende stap moet doen om resultaat te hebben? Begin daarmee. Daarna doe je weer een nieuw en klein project dat weer direct resultaat geeft. Picqer

  Verwachtingen managen
  De verwachting en projectie dat de software gaat managen. De functionaliteiten komen alleen tot hun recht als de basisvoorwaarden optimaal zijn en het voldoen daaraan is mensenwerk. Slechte procesvoorbereiding of slechte communicatie zijn de doodsteek voor de implementatie. Het blindstaren op alle mogelijkheden van software in plaats van te kijken naar wat men werkelijk nodig heeft. Logistore

  Gemotiveerde medewerkers
  De implementatie van nieuwe software kost tijd en energie. Het is voor uw medewerkers een grote verandering die weerstand kan oproepen. Een implementatietraject is gedoemd te mislukken als uw medewerkers niet gemotiveerd zijn. Dit kan meerdere redenen hebben: ze zijn niet betrokken geweest bij de beslissing en voelen dat de nieuwe software hen wordt opgelegd, ofwel ze moeten veel tijd steken in de implementatie, terwijl daar geen tijd voor vrij gemaakt wordt en het bovenop hun normale werkzaamheden komt. Een andere valkuil is het niet stellen van prioriteiten tijdens de implementatie. De implementatie van nieuwe software levert vaak een keur aan nieuwe mogelijkheden. Vaak willen bedrijven alle wensen in één keer geïmplementeerd hebben, met als gevolg dat de implementatie langer duurt dan verwacht. Er worden onnodige werkprocessen geautomatiseerd met alle gevolgen van dien. OSL Europe

  Informatie delen
  Een SCM software implementatie raakt meerdere bedrijfsonderdelen of zelfs meerdere bedrijven in één keten. Het teveel gaan voor de eigen belangen is hierbij een valkuil. In dit soort projecten is vertrouwen en het delen van informatie erg van belang. Voordelen van een SCM softwarepakket bestaan alleen als alle partijen bereid zijn informatie met elkaar te delen en bereid zijn om eigen procedures op elkaar af te stemmen. Een softwareproject kost tijd. Dat begint al bij de selectie, maar dat blijft tot na de implementatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de betrokkenen hier de tijd voor hebben of krijgen. Consafe Logistics

  Goede doelstellingen
  Het project en de applicatie moet onderdeel zijn van een weloverwogen organisatieontwerp dat leidt tot eenheid in de bedrijfsvoering. Bij het definiëren van de bedrijfsdoelstellingen en de daarbij horende operationele doelstellingen (meetbaarheid), worden de kiemen van de samenhang en dus van het succes gelegd. Valkuil: denk niet dat alle betrokkenen (bedrijfsleiding, gebruikers en applicatie-leverancier) vanzelf dezelfde doelstellingen hebben. Pantheon Automatisering

  Projectmanagement
  Valkuilen bij SCM implementaties zijn een te grote scope van het project, zonder duidelijke afbakening. Daarnaast zijn een te lage betrokkenheid van stakeholders en te weinig of geen management commitment reden dat een implementatie kan mislukken. Ook als het projectmanagement van de kant van de organisatie of leverancier te beperkt is, als er een te laag kennisniveau bij eindgebruikers is en er te weinig opleiding in het nieuwe systeem geregeld is, kan de implementatie moeilijk verlopen. Pylades

  Prioriteit aan de implementatie
  De belangrijkste valkuil is dat een project vanuit één of enkele organisaties wordt geïnitieerd waarbij belangrijke ketenpartners niet vanaf het begin worden meegenomen in het project. Dit kan ertoe leiden dat ze niet of onvoldoende medewerking verlenen. Een SCM implementatie vereist medewerking van de ketenpartners. Als deze ontbreekt of onvoldoende is, mislukt het project. Het wegvallen van focus is een valkuil. Het project wordt enthousiast gestart, maar na verloop van tijd komen er nieuwe projecten die prioriteit krijgen waardoor het project niet wordt afgemaakt en de doelstellingen niet worden gehaald. Vaak wordt de software wel gebruikt, maar op een manier die onvoldoende effectief is. SRC System Integrators

  Focus op kwaliteit
  De supply chain kenmerkt zich door onverwachte veranderingen tijdens het logistieke proces en het snel aanpassen van interne processen aan de wens van de opdrachtgever of ketenpartner. Het grootste gevaar is dat een organisatie vaak te veel in één keer wil implementeren. Men richt zich teveel op één standaard systeem en komt er hierdoor pas aan het eind van de rit achter dat men opgescheept zit met een softwarepakket met veel onnodige, niet relevante en inefficiënt werkende functionaliteiten. Focus niet op omvang, maar op kwaliteit, relevantie, flexibiliteit en kort-cyclische opleveringen van werkende modules. Hierdoor heeft de gebruiker ook helder waar hij primair grip op wil krijgen en creëer je draagvlak van de gebruikers en bovenal verliest u geen tijd en geld. Yellowstar Solutions